Kutatási témák

Két világ határán: Róma és a nagy népvándorlás népei

A kutatási téma fő célkitűzése a Kr. u. 1. évezred nagy történeti, kulturális és társadalmi folyamatainak a vizsgálata, melyek során a római világrend átalakulásával létrejött a kora középkori Európa. Ennek érdekében a kutatások célja a Kárpát-medencében a korai magyarság 9. század végi megérkezte előtti évszázadok során lezajlott történeti, kulturális és gazdasági folyamatainak részletes, a korszak tágabb társadalmi-kulturális közegébe integrált vizsgálata a szarmata időszaktól a Hun Birodalmon, a Gepida Királyságon és az Avar Kaganátuson keresztül egészen a Karoling Pannoniáig. A kutatócsoport ennek érdekében elsősorban azokra a nagy történeti és kulturális változásokra összepontosít, amelyek döntő hatást gyakoroltak a térség lakosságának életére, illetve olyan jelenségek – köztük a kereszténység jelenléte – elemzését állítja a középpontba, amelyek a stabilitáshoz és kulturális önazonosság fenntartásához járultak hozzá. A kutatás fókuszában egyrészt a késő római Pannonia áll, kiemelt figyelemmel a katonai infrastruktúrára, a korszak temetkezéseire, illetve a Seuso kincsre, másrészt a hun és az avar korszakok vizsgálata, melyek története és régészeti emlékei a hazai érdeklődők körében nagy népszerűségnek örvend. A hazai korai keresztény emlékek tágabb, késő ókori kulturális kontextusban történő vizsgálatához járul hozzá egy, a korai keresztény halottas hagyomány születését a Szentföldön elemző projekt.

Kutatási támogatások 2024-ben

NKFI K-128237: Kutatások Ságvár késő római erődjében – Az 1971–1979. évi feltárások régészeti anyagának közzététele (2018–2024) — vezető kutató: Horváth Friderika

NKFI K-135932 Kína, Bizánc és a sztyeppei népek a 6-10. században: a kapcsolatok néhány kulturális aspektusa (2020–2025) — vezető kutató: Bálint Csanád

NKFI PD-138585: Késő római kori villa-táj Sopianae körül. Történelem, gazdaság, kultúra és életmód a limes mögött (2021–2024) — vezető kutató: Szabó Máté

A programról az Intézet honlapján

NKFI PD-134712: Egy germán közösség a római kora császárkori Pannoniában. A Vinár-cseraljai temető komplex régészeti elemzése (2023–2026) — vezető kutató: Soós Eszter

A programról az Intézet honlapján

ELKH Titkárság: Zalavár-Vársziget régészeti ásatás és Mosaburg/Zalavár kiadványsorozat megjelentetésének támogatása (2021–2025) — vezető kutató: Szőke Béla Miklós

ELKH Hiánypótló Kutatások: Népvándorlás kori régészeti leletkorpuszok kiadása (2023–2025) — vezető kutató: Vida Tivadar

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj: „Helyi kereszténységek” a kora középkorban: Kárpát-medence, Kelet-Balkán és Elő-Ázsia. Összehasonlító vizsgálatok (2021–2024) — vezető kutató: Bollók Ádám

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj: Hun kori sírkerámia a Kárpát-medencében (2019–2021, 2024–2025) — vezető kutató: Masek Zsófia

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj: A római császárkori Przeworsk-kultúrkör Magyarországon (2018–2020, 2023–2024) — vezető kutató: Soós Eszter

ERC Synergy: HiIstoGenes, Integrating Genetic, Archaeological & Historical Perspectives on Eastern Central Europe 400–900 AD (2020–2026) — társtémavezető: Vida Tivadar, ELTE BTK RI; résztvevő kutatók: Bollók Ádám, Csiky Gergely, Masek Zsófia


Központ és hátország: kolostorok, várak, települések a középkori Kárpát-medencében

A különböző korok vallási, gazdasági, hatalmi és kulturális központjainak tanulmányozása nem lehet teljes hátországuk szélesebb kontextusának megértése nélkül. A kutatócsoport a centrális helyek és tágabb környezetük közti dinamikus kapcsolatrendszert tárja fel a Medium Regni kolostorainak komplex kutatásával, valamint a dunántúli váruradalmak illetve a regionális településhálózatok táji kitekintésű vizsgálatával. A várakhoz, kolostorokhoz kapcsolódó történeti, környezettörténeti kérdések mind a hazai, mind a nemzetközi közérdeklődés központjában állnak, a középkori települések táji léptékű tanulmányozása értékes eredményekkel szolgál a történeti ökológia és a hagyományos tájhasználat területén is. A kutatásba bevont széles módszertani eszköztár magában foglalja a történeti források értékelését, a hagyományos és roncsolásmentes régészeti technikák alkalmazását, valamint a természettudományok számos analitikus eljárásának integrálását.

Kutatási támogatások 2024-ben

NKFI K-132030: Egy határrégió élete a magyar államalapítás korában. A Mosoni-síkság kora Árpád-kori települései, életmódja a környezeti adottságok tükrében (2020–2023) — vezető kutató: Takács Miklós

NKFI K-143099: Várak, településhálózat, anyagi kultúra, 1300–1700 – Komplex mikroregionális történeti, tájtörténeti, régészeti kutatások a Dunántúlon (2022–2026) —vezető kutató: Kovács Gyöngyi

A programról az Intézet honlapján

NKFI K-135383: Folyó, táj és település a középkorban: tájrégészeti, környezettörténeti és lelőhelydinamikai kutatások a Körösvidéken (2022–2025) — vezető kutató: Zatykó Csilla

A programról az Intézet honlapján