Megjelent Nagy Margit: Das jüngerkaiserzeitliche Gräberfeld von Budapest-Rákoscsaba, Péceli út (2.–4. Jahrhundert n. Chr.). Monumenta Archaeologica Barbarorum inter Pannoniam Daciamque 1. (Szerk.: Zsófia MasekTivadar Vidacímű kötete.

A kötethez a római császárkori Barbaricum neves kutatója Prof. Dr. Dr. h. c. Claus von Carnap-Bornheim, a Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie, Schleswig egykori igazgatója, az ELTE doctor et professor honoris causa címmel kitüntetett díszdoktora írt előszót.

A monográfia az Aquincummal szembeni pesti oldalon, a Budapest-Rákoscsaba, Péceli út mentén 1971 és 1989 között feltárt legnagyobb római császárkori temető 270 sírjának leletanyagát adja közre. A temetőben megfigyelhető rítusok és a leletanyag, köztük az ékszerek, viseleti tárgyak, amulettek stb. a térségben széles körű földrajzi és kulturális kapcsolatokra utalnak és arra engednek következtetni, hogy a Rákos-patak menti temetőt a 2. század utolsó harmadától a 4. század végéig szarmata és germán népesség lakta. Az Aquincummal szembeni Duna-part a határvédelemben betöltött szerepe miatt a római kor kutatásának figyelmét is felkeltette.

A monográfia a HUN-REN BTK Régészeti Intézete által újonnan alapított „Monumenta Archaeologica Barbarorum inter Pannoniam Daciamque” sorozat első köteteként jelent meg, amely a római császárkori barbárok régészeti hagyatékának módszeres közreadását és feldolgozását tűzte ki célul. E sorozattal teljessé vált a Kárpát-medence népvándorláskori régészeti leletkorpuszainak együttese, amelyek így lefedik a teljes Kr. utáni első évezredet. (Magyarország Honfoglaláskori és kora Árpád-kori sírleletei, 1996-, Monumenta Avarorum Archaeologica, 1996-; Monumenta Germanorum Archaeologica Hungariae, 2002-).

A kötet kiadója a HUN-REN BTK Régészeti Intézete, az ELTE BTK Régészettudományi Intézete és a BTM Aquincumi Múzeuma.

A kötet kiadását támogatta az NKFIHK-K-120 486 sz. pályázata, a Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts, Frankfurt am Main, a Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie, Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf, Schleswig. A kötet megjelenését a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat a „Hiánypótló kutatási témák" programhoz tartozó „Népvándorláskori régészeti leletkorpuszok” projekt (Nr. KSzF-13/2023, témavezető Vida Tivadar) tette lehetővé.

2024 04 22 kep1

2024 04 22 kep2